Przedszkole Samorządowe nr 26
w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =

W załącznikach znajdziecie Państwo informacje na temat zasad rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022 , wniosek o przyjęcie dziecka do naszej placówki oraz wzory oświadczeń.
Informacja o wolnych miejscach:
rocznik 2015 - 3 miejsca
rocznik 2018 - 25 miejsc

Zapraszamy :)

ZASADY   REKRUTACJI
  DO PRZEDSZKOLI  SAMORZĄDOWYCH
 NA ROK SZKOLNY 2021/2022
              Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się  na wolne   miejsca 
                do   poszczególnych grup wiekowych i  uzależniona jest  od możliwości
                organizacyjnych danej  placówki. Do przedszkola samorządowego  przyjmuje
                się kandydatów  zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
                Informacja  o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany   nabór umieszczona
                zostanie na tablicach informacyjnych w poszczególnych przedszkolach
                samorządowych  do dnia  26 lutego 2021 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu
uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym  jest Miasto Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2021/2022

 

Czynności                                                                                                       Postępowanie  rekrutacyjne            Postępowanie uzupełniające
                                                                                                                                      
 
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z                                             
dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata                   
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.                                                                                                      od 01.03.2021 do 20 03.2021     od 04.05.2021 do 04.05.2021 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie                 
do przedszkola, dokumentów potwierdzających spełnienie                      
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.                                                                       od 24.03.2021 do 29.03.2021      od 11.05.2021 do 14.05.2021

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną                                 
listy kandydatów zakwalifikowanych                                                                                 
 i kandydatów niezakwalifikowanych.                                                                30.03.2021, godz. 14:00                    17.05.2021, godz. 14:00

Potwierdzenie przez rodzica (opiekuna) kandydata                                      
woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.                                     od 30.03.2021. do 01.04.2021       od 17.05.2021 do 20.05.2021 


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną                  
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.                        02.04.2021,. godz. 14:00              21.05.2021,. godz. 14:00

Rodzice składają wniosek wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru.
We wniosku rodzice mogą zaznaczyć nie więcej niż dwa inne przedszkola, tzw. drugiego i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacji wniosek będzie rozpatrywany w poszczególnych przedszkolach według podanej kolejności. Jeżeli dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola z pierwszego wyboru, może być przyjęte do drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach.

Dziecko nieprzyjęte do żadnego z zaznaczonych we wniosku przedszkoli pozostaje na listach rezerwowych w danych przedszkolach.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicach informacyjnych w przedszkolach.
 

Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.
KRYTERIA GŁÓWNE
Wielodzietność rodziny kandydata.
Niepełnosprawność kandydata.
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

Samotne wychowanie kandydata w rodzinie.
Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!

KRYTERIA DODATKOWE
Kandydat, którego oboje rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze                                        
czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym – kryterium stosuje się
również do rodzica samotnie wychowującego dziecko                                                                  5 pkt

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola w dacie                                                  
składania wniosku i będzie uczęszczało nadal w roku,
którego dotyczy rekrutacja                                                                                                                3 pkt

Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania kandydata do 3 km                                          1 pkt.


Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów dodatkowych
Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.
Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.

ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA

Dzieci zamieszkałe poza terenem miasta Piotrkowa Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2021/2022.
 

Załączniki artykułu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych (doc) 0.03mb, (pobrań: 215)
oświadczenie rodzina zastępcza (doc) 0.03mb, (pobrań: 25)
oświadczenie o odległości (doc) 0.03mb, (pobrań: 78)
oświadczenie o rodzeństwie (doc) 0.03mb, (pobrań: 69)
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (doc) 0.03mb, (pobrań: 39)
oświadczenie o zatrudnieniu (doc) 0.03mb, (pobrań: 78)
Potwierdzenie woli zapisu dziecka (doc) 0.03mb, (pobrań: 86)
wniosek o przyjęcie do przedszkola 2021-2022 (doc) 0.07mb, (pobrań: 90)
zasady rekrutacji do przedszkola (docx) 0.02mb, (pobrań: 62)

Wtorek 26 paździenika 2021

Ludomiła, Ewaryst, Lutosław, Lucyna, Leonarda, Amanda