Przedszkole Samorządowe nr 26
w Piotrkowie Trybunalskim

REKRUTACJA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
NA ROK SZK. 2023/2024
INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH:
ROCZNIK 2020 – 24 miejsca
ROCZNIK 2019 – 3 miejsca

 
             ZASADY  REKRUTACJI
           DO PRZEDSZKOLI  SAMORZĄDOWYCH
            NA ROK SZKOLNY 2023/2024

              Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się na wolne miejsca 
                do poszczególnych grup wiekowych i uzależniona jest od możliwości
                organizacyjnych danej  placówki. Do przedszkola samorządowego przyjmuje
                się kandydatów  zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
                Informacja  o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany nabór umieszczona
                zostanie na tablicach informacyjnych w poszczególnych przedszkolach
                samorządowych  do dnia  28 lutego 2023 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym
do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym
jest Miasto Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2023/2024

 
Czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
od 01.03.2023 r.
do 22.03.2023 r.
od 04.05.2023 r.
do 08.05.2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
od 23.03.2023 r.
do 28.03.2023 r.
od 09.05.2023 r.
do 12.05.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 
29.03.2023 r.
godz. 14.00
16.05.2023 r.
godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica (opiekuna) kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 
od 29.03.2023 r.
(od. godz.14.00)
do 31.03.2023 r.
od 16.05.2023 r.
(od godz.14.00)
do 18.05.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 
01.04.2023 r.
godz. 14.00
19.05.2023 r.
godz. 14.00

Rodzice składają  wniosek  wyłącznie  do  przedszkola pierwszego  wyboru.
We wniosku  rodzice mogą   zaznaczyć  nie więcej niż   dwa inne przedszkola,
tzw. drugiego i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacji  wniosek będzie   rozpatrywany w poszczególnych przedszkolach  według  podanej kolejności. Jeżeli  dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola  z pierwszego wyboru, może być  przyjęte   do drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach.
Dziecko nieprzyjęte  do  żadnego z zaznaczonych we wniosku   przedszkoli  pozostaje  na listach  rezerwowych
w danych   przedszkolach.
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych  do poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicach  informacyjnych w przedszkolach.
 
Kryteria  rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.
KRYTERIA  GŁÓWNE
- Wielodzietność rodziny kandydata.
- Niepełnosprawność kandydata.
- Niepełnosprawność  jednego z rodziców kandydata.
- Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
- Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
- Samotne  wychowanie  kandydata w rodzinie.
- Objęcie  kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!
KRYTERIA DODATKOWE:
Kandydat, którego oboje rodzice  zatrudnieni  są w pełnym wymiarze  czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym
– kryterium  stosuje się również  do rodzica samotnie wychowującego dziecko - 5 pkt.                     
 
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola w dacie  składania wniosku i będzie uczęszczało nadal
w roku, którego dotyczy rekrutacja  - 3 pkt.                     
 
Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania kandydata do 3 km - 1 pkt.          
                                              
Dokumenty  niezbędne  do potwierdzenia kryteriów dodatkowych:
- Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki
w trybie dziennym.
- Oświadczenie rodziców/rodzica  kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
- Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania  kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.
 
ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA
Dzieci zamieszkałe poza terenem miasta Piotrkowa  Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego  w przypadku wolnych  miejsc po zakończonej rekrutacji  do   przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2023/2024.

 

Załączniki artykułu

zasady rekrutacji do przedszkola 2023-2024 (doc) 0.06mb, (Pobrań: 12)
wniosek o przyjęcie do przedszkola 2023-2024 (doc) 0.06mb, (Pobrań: 25)
oświadczenie - rodzeństwo (doc) 0.02mb, (Pobrań: 22)
oświadczenie o wielodzietności (doc) 0.02mb, (Pobrań: 16)
oświadczenie o zatrudnieniu (doc) 0.02mb, (Pobrań: 28)
oświadczenie - odległość (doc) 0.02mb, (Pobrań: 28)
oświadczenie - piecza zastępcza (doc) 0.02mb, (Pobrań: 12)
oświadczenie rodzica samotnego (doc) 0.02mb, (Pobrań: 12)
potwierdzenie woli (doc) 0.02mb, (Pobrań: 20)
klauzula informacyjna (doc) 0.03mb, (Pobrań: 16)
powrót